ห้องสนทนา "ชุมชนเด็กพรุแชง"

ขณะนี้โรงเรียนบ้านพรุแชง

ได้ปรับเว็บบล็อกกลุ่มสาระการเรียนรู้ใหม่

สามารถเข้าเยี่ยมชมได้จากแถบลิงก์ทางขวามือ

และร่วมแสดงความคิดเห็นใน"สมุดเยี่ยม"ด้านล่างของเว็บค่ะ

8 ก.ย. 2553

งาน ม.2 เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ให้นักเรียนหาความหมายของคำว่า "อินเทอร์เน็ต"

พร้อมอธิบายประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต มา 5 ข้อ

รูปแบบการตอบ

1. อินเทอร์เน็ต หมายถึง ........................

2. ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต  ได้แก่
   - .......................................
   - .......................................
   - .......................................
   - .......................................
   - .......................................

อย่าลืม! เลือกในช่อง แสดงโปรไฟล์ ว่า ชื่อ/URL  แล้วกรอกชื่อ-สกุล

17 ความคิดเห็น:

ภาสกร หอวิชกุล กล่าวว่า...

1.อินเทอร์เน็ต หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์นานาชาติที่มีสายตรงต่อไปยังสถาบันหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รายใหญ่ทั่วโลก
2.ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต ได้แก่
1..ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
2.ใช้สืบค้นข้อมูลต่างๆ
3.ให้ความบันเทิง
4.ใช้สื่อสาร
5.ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ด.ช.ภาสกร หอวิชยกุล เลขที 22 ม.2

วีระพล เพ็ญ กล่าวว่า...

1.อินเทอร์เน็ต หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์นานาชาติที่มีสายตรงต่อไปยังสถาบันหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รายใหญ่ทั่วโลก
2.ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต ได้แก่
1..ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
2.ใช้สืบค้นข้อมูลต่างๆ
3.ให้ความบันเทิง
4.ใช้สื่อสาร
5.ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ด.ช.วีระพล เพ็ญ เลขที6 ม.2

อลงกรณ์ ซังธาดา กล่าวว่า...

1.อินเทอร์เน็ต หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์นานาชาติที่มีสายตรงต่อไปยังสถาบันหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รายใหญ่ทั่วโลก
2.ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต ได้แก่
1..ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
2.ใช้สืบค้นข้อมูลต่างๆ
3.ให้ความบันเทิง
4.ใช้สื่อสาร
5.ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ด.ช.อลงกรณ์ ซังธาดา เลขที 21 ม.2

ด.ญ.พิไลวรรณ สังข์ทอง กล่าวว่า...

ต่อไปยังสถาบันหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รายใหญ่ทั่วโลก
2.ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต ได้แก่
1..ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
2.ใช้สืบค้นข้อมูลต่างๆ
3.ให้ความบันเทิง
4.ใช้สื่อสาร
5.ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ด.ญ.พิไลวรรณ สังข์ทอง ม.2

ด.ช.ไกรวิทย์ ศิริจินา กล่าวว่า...

1.อินเทอร์เน็ต หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์นานาชาติที่มีสายตรงต่อไปยังสถาบันหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รายใหญ่ทั่วโลก
2.ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต ได้แก่
1..ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
2.ใช้สืบค้นข้อมูลต่างๆ
3.ให้ความบันเทิง
4.ใช้สื่อสาร
5.ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ด.ช.ไกรวิทย์ สิริจินา

ด.ญ.ธัญทิญา เครือเช้า กล่าวว่า...

1.อินเทอร์เน็ต หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์นานาชาติที่มีสายตรงต่อไปยังสถาบันหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รายใหญ่ทั่วโลก
2.ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต ได้แก่
1..ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
2.ใช้สืบค้นข้อมูลต่างๆ
3.ให้ความบันเทิง
4.ใช้สื่อสาร
5.ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ด.ญ.ธัญทิญา เครือเช้า

ด.ญ.สุธาทิพย์ หนูแก้ว กล่าวว่า...

1.อินเทอร์เน็ต หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์นานาชาติที่มีสายตรงต่อไปยังสถาบันหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รายใหญ่ทั่วโลก
2.ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต ได้แก่
1..ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
2.ใช้สืบค้นข้อมูลต่างๆ
3.ให้ความบันเทิง
4.ใช้สื่อสาร
5.ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ด.ญ.สุธาทิพย์ หนูแก้ว ม.2

ด.ญ.พิไลวรรณ สังข์ทอง กล่าวว่า...

1.อินเทอร์เน็ต หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์นานาชาติที่มีสายตรงต่อไปยังสถาบันหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รายใหญ่ทั่วโลก
2.ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต ได้แก่
1..ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
2.ใช้สืบค้นข้อมูลต่างๆ
3.ให้ความบันเทิง
4.ใช้สื่อสาร
5.ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ด.ญ.พิไลวรรณ สังข์ทอง ม.2

กันตพล สุระกา กล่าวว่า...

1.อินเทอร์เน็ต หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์นานาชาติที่มีสายตรงต่อไปยังสถาบันหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รายใหญ่ทั่วโลก
2.ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต ได้แก่
1..ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
2.ใช้สืบค้นข้อมูลต่างๆ
3.ให้ความบันเทิง
4.ใช้สื่อสาร
5.ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

อังคาร แซ่ตั้น กล่าวว่า...

1. อินเทอร์เน็ต (อังกฤษ: Internet) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที่มีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายหลายๆ เครือข่ายทั่วโลก โดยใช้ภาษาที่ใช้สื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า โพรโทคอล (Protocol) ผู้ใช้เครือข่ายนี้สามารถสื่อสารถึงกันได้ในหลายๆ ทาง อาทิเช่น อีเมล เว็บบอร์ด และสามารถสืบค้นข้อมูลและข่าวสารต่างๆ รวมทั้งคัดลอกแฟ้มข้อมูลและโปรแกรมมาใช้ได้

2.ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต ได้แก่
1..ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
2.ใช้สืบค้นข้อมูลต่างๆ
3.ให้ความบันเทิง
4.ใช้สื่อสาร
5.ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ทศพล เพชรเชนทร์ กล่าวว่า...

1เครือข่ายคอมพิวเตอร์นานาชาติที่มีสายตรงต่อไปยังสถาบันหรือหน่วยงานต่าง ๆ
2ประโยชน์ชองอินเทอร์เน็ต ได้แก่
1.ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
2.ใช้สืบค้นข้อมูลต่างๆ ทศพล เพชรเชนทร์
3.ให้ความบันเทิง
4.ใช้สื่อสาร
5.ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

บุญะพิทักษ์ อาจนะ กล่าวว่า...

1. อินเทอร์เน็ต (อังกฤษ: Internet) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที่มีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายหลายๆ เครือข่ายทั่วโลก โดยใช้ภาษาที่ใช้สื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า โพรโทคอล (Protocol) ผู้ใช้เครือข่ายนี้สามารถสื่อสารถึงกันได้ในหลายๆ ทาง อาทิเช่น อีเมล เว็บบอร์ด และสามารถสืบค้นข้อมูลและข่าวสารต่างๆ รวมทั้งคัดลอกแฟ้มข้อมูลและโปรแกรมมาใช้ได้

2.ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต ได้แก่
1..ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
2.ใช้สืบค้นข้อมูลต่างๆ
3.ให้ความบันเทิง
4.ใช้สื่อสาร
5.ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

15 กันยายน 2553, 14:10

แสดงความคิดเห็น

ธีรพงษ์ กลิ่นหอม กล่าวว่า...

1. อินเตอร์เนต : คือ ระบบเน็ตเวิร์กขนาดใหญ่ ที่ต่อเชื่อมระบบต่างๆ ทั่วโลก เข้าด้วยกัน เปรียบเสมือนห้องสมุด สาธารณะชน ขนาดมหึมา ที่ใหญ่ที่สุด ในโลก ก็ว่าได้ ที่มีข้อมูลต่างๆมากมาย และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ได้ไม่ว่าจะเป็นการ ค้นคว้าวิจัย หรือ เพื่อความ บันเทิง เป็นต้น

2. ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต ได้แก่
- ดูหนัง
- รับส่งอิเมล
- เล่นเกม
- ฟังเพลง
- ค้นคว้าสาระน่ารู้

จันทร์สุดา บุญชูศรี กล่าวว่า...

1เครือข่ายคอมพิวเตอร์นานาชาติที่มีสายตรงต่อไปยังสถาบันหรือหน่วยงานต่าง ๆ
2ประโยชน์ชองอินเทอร์เน็ต ได้แก่
1.ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
2.ใช้สืบค้นข้อมูลต่างๆ 3.ให้ความบันเทิง
4.ใช้สื่อสาร
5.ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ทศพร วงษ์ศรี กล่าวว่า...

1เครือข่ายคอมพิวเตอร์นานาชาติที่มีสายตรงต่อไปยังสถาบันหรือหน่วยงานต่าง ๆ
2ประโยชน์ชองอินเทอร์เน็ต ได้แก่
1.ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
2.ใช้สืบค้นข้อมูลต่างๆ 3.ให้ความบันเทิง
4.ใช้สื่อสาร
5.ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

พรรณทิพา หมั่นการดี กล่าวว่า...

1. อินเทอร์เน็ต (อังกฤษ: Internet) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที่มีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายหลายๆ เครือข่ายทั่วโลก โดยใช้ภาษาที่ใช้สื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า โพรโทคอล (Protocol) ผู้ใช้เครือข่ายนี้สามารถสื่อสารถึงกันได้ในหลายๆ ทาง อาทิเช่น อีเมล เว็บบอร์ด และสามารถสืบค้นข้อมูลและข่าวสารต่างๆ รวมทั้งคัดลอกแฟ้มข้อมูลและโปรแกรมมาใช้ได้

2.ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต ได้แก่
1..ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
2.ใช้สืบค้นข้อมูลต่างๆ
3.ให้ความบันเทิง
4.ใช้สื่อสาร
5.ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

15 กันยายน 2553, 14:10

แสดงความคิดเห็น

15 กันยายน 2553, 14:18

แสดงความคิดเห็น

จักรกฤษ แก้วสุวรรณ กล่าวว่า...

1.อินเตอร์เนต เป็นคำ ที่หลายคนคุ้นหูและเป็นที่รู้จักกันดีในขณะนี้ นอกจากนั้นมัน ไม่ใช่เป็นแค่ระบบ เน็ตเวิร์กขนาดใหญ่ธรรมดา เท่านั้น แต่มันเป็น อภิมหาเน็ตเวิร์กโลก ( เน็ตเวิร์ก ที่เชื่อต่อกันหลายๆ เน็ตเวิร์ก จาก ทั่วทุกมุมโลกเข้าไว้ด้วยกัน ) ที่ๆ เสมือนถนนที่จะพาผู้ที่เป็นสมาชิกบน เน็ตเวิร์ก ไปได้ ทุกแห่งทุกหนบนโลก อินเตอร์เนต

2.ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต ได้แก่
- เล่นเกมส์
- ดูหนัง
- ฟังเพลง
- ค้นคว้าหาความรู้
- รับส่งอีเมล

เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้