ห้องสนทนา "ชุมชนเด็กพรุแชง"

ขณะนี้โรงเรียนบ้านพรุแชง

ได้ปรับเว็บบล็อกกลุ่มสาระการเรียนรู้ใหม่

สามารถเข้าเยี่ยมชมได้จากแถบลิงก์ทางขวามือ

และร่วมแสดงความคิดเห็นใน"สมุดเยี่ยม"ด้านล่างของเว็บค่ะ

20 พ.ย. 2553

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร
โรงเรียนบ้านพรุแชง นายสมศักดิ์ ถนอม 

วุฒิการศึกษาสูงสุด
ค.ม. สาขาบริหารการศึกษา
  
ดำรงตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุแชง
 ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2552 ถึงปัจจุบัน
 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
งานบริหารบุคคล
   
นายพิษณุพงศ์  เชาวเหม
  
 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  งานบริหารวิชาการ
 
นางกาญจนา แป้นทอง
 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 งานบริหารงบประมาณ
    
นางมนฤดี วิทยาเศรษฐกุล
 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
งานบริหารทั่วไป
นายสุรชัย เนาวนัด
  
 

ไม่มีความคิดเห็น:

เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้