ห้องสนทนา "ชุมชนเด็กพรุแชง"

ขณะนี้โรงเรียนบ้านพรุแชง

ได้ปรับเว็บบล็อกกลุ่มสาระการเรียนรู้ใหม่

สามารถเข้าเยี่ยมชมได้จากแถบลิงก์ทางขวามือ

และร่วมแสดงความคิดเห็นใน"สมุดเยี่ยม"ด้านล่างของเว็บค่ะ

20 พ.ย. 2553

บุคลากร

บุคลากร
โรงเรียนบ้านพรุแชง
งานบริหารบุคคล
 • นายพิษณุพงศ์ เชาวเหม*
งานบริหารวิชาการ
 • นางกาญจนา แป้นทอง*
 • นางสาวพัฒจรินทร์ เกิดช่วย 
 • นางผิวพรรณ นวลวิจิตร 
 • นางสาวนฤมล นิลกรรณ์ 
งานบริหารงบประมาณ
 • นางมนฤดี วิทยาเศรษฐกุล*
 • นางเนตรชนก นุ่นแก้ว
 • นางสาวศรัญญา นวลสุทธิ์ 
งานบริหารทั่วไป
 • นายสุรชัย เนาวนัด*
 • นางอัญชลี เชื้อพลพิชัย 
 • นางสาวปริศนา รักสถาน 
ครูจ้างสอน
 • นางปิญาวดี เมืองช่วย
นักการภารโรง
 • นายชำนิตย์ เชยบัวแก้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้